Jihočeský kraj nabízí příspěvek na školné v ZUŠ

Vážní rodiče,

upozorňujeme Vás na možnost získat podporu od Krajského úřadu Jihočeského kraje
na úhradu školného v ZUŠ za 1. pololetí 2022/2023.
Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje,
a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

 

Podmínky podání žádosti o podporu v naší škole:

 • Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím ZUŠ V. Pichla, Bechyně, Klášterní 39, která provozuje podporované aktivity.
 • Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.
 • Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:
  • pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
  • pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.
 • Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:
  • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo
  • potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

 

Co chtít po rodičích (co budou vyplňovat rodiče? jaký formulář?)

 • Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:
  • v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce.
  • pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován
  • výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo
  • potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.
 • K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:
  • potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo
  • přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021 (a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti) a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo
  • příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

Formuláře a další informace naleznete na webových stránkách

https://myvtomjihocechynenechame.cz/.
Podpora bude poskytnuta formou úlevy na platbách rodičů za školné za 1. pololetí 2022/2023.

Vyplněné formuláře odevzdávejte v kanceláři nebo v ředitelně ZUŠ do 30.9.2022.


Pokud budete žádat o příspěvek, neplaťte školné, zaplacením školného nárok na příspěvek zaniká.

 

Bližší informace získáte od 5.9.2022 u vyučujících, v kanceláři ZUŠ nebo na telefonním čísle 724 515 978.

 

V Bechyni 30.8.2022                                                                   Ředitelství ZUŠ