Přihláška do základní umělecké školy V.Pichla, Bechyně, Klášterní 39

Přihláška do základní umělecké školy V. Pichla, Bechyně, Klášterní 39

 

obor:

skupina:

nástroj:

ročník:

 

Povinné údaje :

Jméno, příjmení:______________________________________dat.nar.:________________________

rod.číslo: ____________________  místo nar.:_____________________  okres:__________________

adresa bydliště včetně PSČ: ____________________________________________   tel.:___________

  1. občanství: ______________________ zdravotní pojišťovna: __________________

škola (zaškrtni): ZŠ Školní/ Křižíka /jiná (doplň):___________________________________________

e-mail:_____________________________________________________________________________

 

Jméno a příjmení otce: ________________________________________________tel:____________

adresa otce, pokud je jiná, než adresa dítěte_______________________________________________

e-mail:_____________________________________________________________________________

 

Jméno a příjmení matky: ______________________________________________tel:_____________

adresa matky, pokud je jiná, než adresa dítěte______________________________________________

e-mail:_____________________________________________________________________________

 

Nepovinné údaje :

Zdravotní stav dítěte:

alergie:  ____________________________________________________________________________

jiné zdrav. problémy: __________________________________________________________________

psych. problémy: _____________________________________________________________________

nesmí: _____________________________________________________________________________

 

Bereme na vědomí, že dle nařízení o ochraně osobních údajů má žák tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů;
  • právo na opravu a doplnění svých osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů, tedy na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů
    a neúplné osobní údaje s přihlédnutím k účelu zpracování doplnil;
  • právo výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů, tj. např. pokud odpadne právní důvod jejich zpracování nebo pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • právo na omezení zpracování svých osobních údajů dle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů, v případech nepřesného nebo protiprávního zpracovávání osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů;
  • právo podat stížnost k dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Dále podepsaný ………………………………………………….  prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl,
že je bere na vědomí a že nemá na svého správce údajů ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů a zpracovatelem údajů žádné výhrady.

 

Škola si vyhrazuje právo k pořízení a šíření dokumentace ze školního vzdělávacího procesu
(např. fotografie, nahrávky apod.).

 

Souhlasím / nesouhlasím

 

V Bechyni dne _________20___

Podpis jednoho z rodičů,

u zletilých podpis žáka: