Přihláška do základní umělecké školy V.Pichla, Bechyně, Klášterní 39

Přihláška do základní umělecké školy V.Pichla,  Bechyně, Klášterní 39

obor:

skupina:

nástroj:

ročník :

Jméno, příjmení:______________________________________dat.nar.:________________________

rod.číslo: ____________________  místo nar.:_____________________  okres:__________________

adresa bydliště včetně PSČ: ____________________________________________   tel.:___________

  1. občanství: ______________________ zdravotní pojišťovna: __________________

škola (zaškrtni): ZŠ Školní/ Křižíka /jiná (doplň):___________________________________________

e-mail:_____________________________________________________________________________

Jméno a příjmení otce: ________________________________________________tel:____________

adresa otce, pokud je jiná, než adresa dítěte_______________________________________________

e-mail:_____________________________________________________________________________

Jméno a příjmení matky: ______________________________________________tel:_____________

adresa matky, pokud je jiná, než adresa dítěte______________________________________________

e-mail:_____________________________________________________________________________

Souhlasím se zveřejňováním fotografií  a video záznamů našeho dítěte v propagačních a informačních materiálech školy.

Jsme si vědomi všech podmínek studia našeho dítěte na ZUŠ vyplývajících ze školního řádu školy.

V Bechyni  dne _________20___

            Podpis jednoho z rodičů,

                                                                                                                       u zletilých podpis žáka: